DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Rachunki w PLN

Rachunek PakietKonto

Korzyści

PakietKonto skierowane jest do osób , które cenią wygodę obsługi rachunku bankowego przez Internet w połączeniu z tradycyjną obsługą w placówce banku, dzięki czemu Klient posiada możliwość wyboru użytkowania konta.

Szczegóły

Posiadacz rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowy PakietKonto zyskuje:

 • prowadzenie rachunku ROR
 • nowoczesną  bankowość  internetową
 • przelewy wewnętrzne i krajowe przelewy zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową
 • wydanie i wznowienie karty debetowej  z funkcjonalnością zbliżeniową

Pozostałe atuty PakietKonta to:

 • możliwość nadania przelewu natychmiastowego Express Elixir
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku
 • swobodny dostęp do oferty atrakcyjnych produktów i usług Banku
Informacja dodatkowa o zapisach na wypadek śmierci

W związku ze zmianami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) informujemy o możliwości wydania przez posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści Art. 56 w/w Ustawy.

Art. 56.

 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.
Dokumenty do pobrania
 • Wyciąg z tabeli oprocentowania – pobierz
 • Wyciąg z taryfy prowizji – pobierz
Kontakt
Osobiście w placówce

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Zachęcamy do kontaktu
z nami pod numerem:
Ełk – 87 620 75 56
Stare Juchy – 87 619 90 18
Kalinowo – 87 629 84 29
Prostki – 87 611 21 10

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

Kontakt przez www

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail.