DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Historia

Udział w istnieniu spółdzielczości miał także Bank spółdzielczy w Ełku, który z inicjatywy grupy założycielskiej 11 osób przybyłych do powiatu Ełk, z terenu powiatu Augustów Grajewo, Łomża ze zrujnowanej stolicy organizują jako trzecią spółdzielnię w dniu 17.10.1947 roku BANK LUDOWY SPÓŁDZIELNIA. Zostaje zarejestrowany 14.02.1948 roku w Sądzie Rejonowym w Ełku pod Nr. RS.II-124. Spółdzielnia zrzeszała 24 członków i była 23 jaką utworzono po drugiej wojnie światowej na terenie ówczesnej białostocczyzny. Spółdzielnia należała do Związku Rewizyjnego Rzeczpospolitej Polskiej – Okręg Białostocki. Terenem działania był powiat Ełk.

Celem działania – pomoc w podnoszeniu dobrobytu wsi i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona ich przed lichwą na wsi. Gromadzi środki pieniężne w formie wkładów i oszczędności od ludności z terenu działania. Udziela kredytów dla indywidualnych osób zgodnie z wytycznymi Banku Rolnego.

W dniu 08.10.1950 r. na zebraniu przy udziale 40 członków powołano Gminną Kasę Spółdzielczą w Kalinowie. W 1956 roku firma przyjmuje nazwę Kasa Spółdzielcza w Ełku. W dniu 20.04. 1958 r. otrzymuje nazwę Bank Spółdzielczy w Ełku. W tym też roku wyodrębnia się jako samodzielna placówka Bank Spółdzielczy w Prostkach.

Z dniem 1 lipca 1975 r. ustawą powołano Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) jako bank państwowo-spółdzielczy, który przyjął po Banku Rolnym funkcję Centrali Finansowej, a po CZSOP – funkcję Centralnego Związku Spółdzielczego łącznie z jego majątkiem. W ramach pełnomocnictwa udzielonego przez BGŻ prowadzimy pośrednictwo z kredytowaniem w transakcjach w obrocie cywilno-prawnym nieruchomości rolnych, sprzedaż gruntów z zasobów P.F.Z. oraz działek budowlanych.

Bank uruchamia w O/W BGŻ punkt kasowy celem świadczenia wpłat i wypłat na rzecz sektora uspołecznionego obsługiwanego przez BGŻ. Od 1990 roku BGŻ przestaje pełnić funkcję Centrali banków spółdzielczych, a te stają się w pełni samodzielnie działającymi jednostkami w ramach obowiązującego Prawa Bankowego i Spółdzielczego.

Ustawa z 24.06.1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ daje nam szansę zrzeszania się i 09 listopada 1995 r. zrzeszamy się w Warmińsko-Mazurskim Banku Regionalnym S.A. Bank staje się akcjonariuszem tego banku.

Z dniem 01 lipca 1996 r. przejmuje znajdujący się w trudnej sytuacji Bank Spółdzielczy w Starych Juchach, który staje się Oddziałem. Z dniem 01.07.1998 r. na zasadach spółdzielczych łączymy się z Bankiem Spółdzielczym w Kalinowie. Z dniem 01.01.1999 r. każdy bank winien posiadać bezwzględnie netto minimum 300 tyś EURO funduszy własnych, był to wymóg nowego Prawa Bankowego, a Bank aby sprostać wymogom i istnieć musi się łączyć i łączy się z Bankiem Spółdzielczym w Prostkach.

I znów historia zatoczyła koło – Ełk staje się powiatem a bank działa na terenie powiatu ełckiego a nasi członkowie mieli łatwiejszy dostęp do obsługi.

W dniu 28 stycznia 2001 r. weszła w życie obowiązująca do dziś ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która narzuciła ściśle określone progi kapitałowe, przywidywała dwuszczeblową strukturę banków spółdzielczych ale swobodę wyboru banku zrzeszającego.

W tym czasie powstały trzy zrzeszenia:

  • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu
  • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Wrocławiu

W 2002 roku w wyniku połączenia 6 banków w tym Warmińsko – Mazurski Bank Regionalny S.A. powstał Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Z dniem 20 marca 2002 roku Bank podpisał umowę zrzeszeniową z BPS S.A. w którym jest zrzeszony do dnia dzisiejszego.
2012 rok.

Z okazji jubileuszu 150 – lecia spółdzielczości bankowej i 65 – lecia działalności Banku Spółdzielczego w Ełku wszystkim założycielom, działaczom oraz naszym poprzednikom, którzy przyczynili się do rozwoju Banku składamy podziękowanie za ich trud w tworzeniu tak pięknej historii. Zarząd Banku