DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Zasady ładu korporacyjnego

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ełku oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Ełku i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Ełku informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1) Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

2) Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

W związku z nie wykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego za 2019 rok