DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie

Zarządu Banku Spółdzielczego w Ełku

dotyczące stosowania Zasad ładu korporacyjnego KNF

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ełku oświadcza, iż Bank Spółdzielczy w Ełku oraz jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ełku informuje, iż w Banku Spółdzielczym w Ełku wprowadzono Zasady ładu korporacyjnego określone w ww. dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez przyjęcie i realizację Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Ełku, przyjętą przez Zarząd Banku Uchwałą 7/2018 z dnia 14.02.2018 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Uchwałą 16/2018 z dnia 02.03.2018 r.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym” jest dostępny w Sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Ełku, ul. Mickiewicza 15, pok. 20, w godzinach 8:00-13:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ełku informuje, iż w Banku Spółdzielczym w Ełku nie stosuje się następujących Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

  1. § 11 – transakcje z podmiotami powiązanymi:
    Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; zgodnie z zasadą proporcjonalności nie wprowadzano postanowień tego rozdziału do polityk Banku,
  2. zasady określone w Rozdziale 9 – wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta:
    Uzasadnienie: Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w ww. rozdziale, zgodnie z zasadą proporcjonalności nie wprowadzano postanowień tego rozdziału do polityk Banku,

 

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego za 2022 rok