DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

IKE – oświadczenie

Oświadczenie twórcy produktu emerytalnego wymagane Rozporządzeniem SFDR, przekazywane przed zawarciem umowy o Indywidualne Konto Emerytalne (IKE-BS)

Oświadczenie publikowane jest w celu realizacji wymogów SFDR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, w związku z oferowanym przez Bank Spółdzielczy w Ełku (Bank) produktem emerytalnym Indywidualne Konto Emerytalne (IKE-BS).

W związku z tym, iż w ofercie Banku znajduje się produkt IKE-BS stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2 pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Bank uznaje się za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym Bank zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego IKE-BS wynikających z Rozporządzenia SFDR.

Rozporządzenie SFDR jest aktem prawa europejskiego ustanawiającym zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga między innymi upublicznienia określonych informacji zarówno na poziomie uczestnika rynku finansowego, jak i produktów finansowych, które on oferuje.

IKE oferowane jest przez Bank jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta. Produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego, przy czym Bank oświadcza, że tworząc produkt emerytalny IKE, z uwagi na charakterystykę zbliżoną do lokaty oszczędnościowej oraz ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju nie uwzględnia niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (zgodnie z art. 4 ust. 3 Rozporządzenia SFDR).