DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Rachunki w PLN

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Korzyści

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) – to rachunek ROR w PLN prowadzony tylko jako konto indywidualne, umożliwiający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. PRP przeznaczony jest dla klientów, którzy nie posiadają rachunku ROR w żadnym banku w momencie otwierania PRP i złożą w Banku pisemny wniosek o jego otwarcie.

Szczegóły

Posiadacz PRP otrzyma:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
 • 0 zł za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie Sorbnet i Express Eliksir), w tym realizacji zlecenia stałego
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej 0 zł za automatyczne lokowanie środków na lokacie nocnej
Informacja dodatkowa o zapisach na wypadek śmierci

W związku ze zmianami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) informujemy o możliwości wydania przez posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści Art. 56 w/w Ustawy.

Art. 56.

 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.
Dokumenty do pobrania
 • Wyciąg z tabeli oprocentowania – pobierz
 • Wyciąg z taryfy prowizji – pobierz
 • Dokument dotyczący opłat z tytułu usług powiązanych z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym – pobierz
 • Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat powiązanych z rachunkiem płatniczym – pobierz
 • Wzór wniosku o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego – pobierz
Kontakt
Osobiście w placówce

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Zachęcamy do kontaktu
z nami pod numerem:
Ełk – 87 620 75 56
Stare Juchy – 87 619 90 18
Kalinowo – 87 629 84 29
Prostki – 87 611 21 10

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

Kontakt przez www

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail.