DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Inne

Faktoring

Pomagamy mikro stać się makro

Faktoring to zobowiązanie ze strony Banku (faktora) do odpłatnego świadczenia przez określony czas usług na rzecz klienta, obejmujących w szczególności finansowanie poprzez nabywanie wierzytelności i inkasowanie wierzytelności od dłużnika.

Szczegóły

Najważniejsze cechy faktoringu:

 • przedmiot faktoringu – wierzytelności powstające w krajowym obrocie gospodarczym, istniejące i przyszłe, przy czym:
  • termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 90 dni, liczony od daty wystawienia faktury,
  • są odpowiednio udokumentowane – umową podstawową i/lub fakturą,
  • są niewymagalne,
  • są ściśle oznaczone, odpowiednio udokumentowane i bezsporne, co do istnienia,
  • wysokości i terminu płatności,
  • nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawem zastawu,
  • nie były i nie są przedmiotem wykupu przez innego nabywcę i przysługują wyłącznie Zbywcy,
  • ich przeniesienie nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, właściwości zobowiązania oraz zastrzeżeń zawartych w umowie podstawowej lub innych aktach,
  • nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym prowadzonym przeciwko Zbywcy,
  • nie ciążą na nich żadne należności publicznoprawne, w szczególności opłaty skarbowe związane z umową podstawową (zostały uiszczone lub brak),
  • Dłużnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia do nich zarzutów potrącenia, zwolnienia z długu, odnowienia zobowiązania, niespełnienia świadczenia wzajemnego, odroczenia terminu płatności,
 • okres świadczenia usługi – od 6 do 12 m-cy,
 • waluta – PLN.
Kontakt
Osobiście w placówce

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt telefoniczny

Zachęcamy do kontaktu
z nami pod numerem:
87 621 53 49

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

Kontakt przez www

Skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail.