DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Dane finansowe za rok 2012

Aktywa Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2012 roku.

Pasywa Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2012 roku.

Rachunek Zysków i Strat Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2012 roku.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok.