DEPOZYTY GWARANTUJE
Menu
Zaloguj się

Dane finansowe za rok 2016

Aktywa Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2016 roku.

Pasywa Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2016 roku.

Rachunek Zysków i Strat Banku Spółdzielczego w Ełku według stanu na koniec 2016 roku.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.